Oksiidid

Oksiidid koosnavad kahest elemendist, millest üks on hapnik.

Liigitus:

Metallioksiidid                                                                                      Mittemetallioksiidid

Aluselised oksiidid        Amfoteersed oksiidid                                        Happelised oksiidid                  Neutraalsed oksiidid

K2O, CaO, MgO,        Al2O3, ZnO, Cr2O3                   SO2, SO3, CO2, P4O10, NO2,               NO, N2O, CO

Na2O, FeO, BaO                                                                     N2O5, N2O3, SiO2,(CrO3, Mn2O7)

 

Keemilised omadused:                                                                                                                      Saamine:                                                                    

I           Aluseline oksiid+ HAPE                          = sool+ vesi                                                   1.)Lihtainete põlemisel

            Aluseline oksiid+HAPPELINE OKSIID  =sool                                                            2.)Liitainete põlemisel

             Aluseline oksiid+vesi                              =LEELIS                                                       3.)Hapnikku sisaldavate liitainete lagundamisel:

                                                                                                                                                            a) hapnikhapete lagunemisel

II          Happeline oksiid+ALUS                          =sool+ vesi                                                                b) lahustumatute aluste lagundamisel

            Happeline oksiid+ALUSELINE OKSIID=sool                                                                         c) soolade(karbonaatide, nitraatide)

            Happeline oksiid+vesi                              = HAPE                                                                    lagunemisel

(va. SiO2-liiv ei reag. veega)                                                                                          (nitraatide lagun. sõltub metalli aktiivsusest:

                                                                                                                                                2 KNO3= 2 KNO2 + O2

III        Amfoteerne oksiid+ HAPE                     =sool+vesi                                                      2 Zn(NO3)2 = 2 ZnO+ 4 NO2 + O2

            Amfoteerne oksiid+ALUS(leelis)+ vesi   =kompleksühend                                            2 AgNO3= 2 Ag + 2 NO2 + O2        )

            Amfoteersed oksiidid veega ei reageeri

 

IV        Neutraalsed oksiidid ei reageeri ei happe, ei alusega ega veega.

            Neutraalne oksiid + O2 = kõrgema oksüdatsiooniastmega oksiid

 

Rahvapärased nimetused:

CaO- pöletatud lubi, kustutamata lubi;  Fe2O3- punane või pruun rauamaak; Fe3O4- rauatagi, magnetiit; Al2O3- boksiit, korund, rubiin, safiir, smirgel;

SiO2- liiv; CO2- süsihappegaas, CO- vingugaas; N2O- naerugaas     

                       

Alused

Alused koosnevad metallioonist ja hüdroksiidioonist. Alused on ained, mis liidavad prootoni (H+).

Liigitus:

 Vees lahustuvad alused e. LEELISED                          Vees lahustumatud alused                                 Amfoteersed alused

NaOH, KOH, Ba(OH)2                                   enamus alustest( vt. lahustuvuse tabelit)              Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3

 

Keemilised omadused:                                                                                      Saamine:

I           leelis + HAPE   = sool + vesi                                                                             I Leeliseid saadakse:

            leelis + HAPPELINE OKSIID= sool+ vesi                                                       a) aktiivne metall+ vesi= leelis + vesinik

            leelis + SOOL = uss sool + uus alus ( üks neist sade↓)                                                  b) aktiivse metalli oksiid + vesi = leelis

 

II          lahustumatu alus + HAPE = sool + vesi                                                             II Lahustumatuid aluseid saadakse :

            lahustumatu alus+ HAPPELINE OKSIID= sool+ vesi                                       Vastava metalli vees lahustuv sool+ leelis=

            lahustumatu alus = vastav oksiid + vesi                                                              = lahustumatu alus + uus sool

 

III        amfoteerne alus + HAPE = sool + vesi                         

            amfoteerne alus + LEELIS = KOMPLEKSÜHEND

 

Rahvapäraseid nimetusi:

NaOH- seebikivi, sööbenaatrium

KOH- sööbekaalium

Ca(OH)2- kustutatud lubi, lubjapiim( hägune lahus), lubjavesi (selge lahus: saadakse lubjapiima seismisel, kui lahustumatu osa settib nõu põhja)

 

Happed

Happed on ained, mis loovutavad prootoni (H+).

 

Liigitus:

 1. tugevuse järgi
 1. tugevad – HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI
 2. keskmised – H2SO3, H3PO4, HNO2
 3. nõrgad – H2S, H2CO3
 1. vesinike arvu järgi
 1. üheprootonilised – HNO3, HCl
 2. mitmeprootonilised – H2SO3, H3PO4
 1. hapniku sisaldavuse järgi
 1. hapnikku sisaldavad happed  – H2SO3, H3PO4
 1. hapnikku mitte sisaldavad happed  – HCl, HBr, HI

 

Keemilised omadused:

 1. hape + ALUS = sool + vesi

2HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + 2H2O

 1. hape + ALUSELINE OKSIID = sool + vesi

2HCl + MgO = MgCl2 + H2O

3.      hape + METALL = sool + vesinik    (vt. pingerida)

 (va. HNO3 ja konts. H2SO4 puhul ei redutseeru vesinikioon)

      2HCl + Mg = MgCl2 + H2

 1. hape + SOOL = uus sool + nõrgem või lenduvam hape

2HCl + Na2S = 2NaCl + H2S

 1. hapnikhape = vastav oksiid + vesi

H2CO3 = CO2 + H2O

 

Saamine:

 1. hapnikhappeid saadakse vastava happelise oksiidi reageerimisel veega.

 (va. Ränihapet)

N: SO3 + H2O = H2SO4

 1. hapnikku mittesisaldavaid happeid saadakse
 1. vastavate lihtainete reageerimisel vesinikuga

N: H2 + Cl2  = 2HCl

 1. vastavate soolade reageerimisel tugevama happega

N: FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S

 

Soolad

Soolad koosnevad metallioonist ja happejääkioonist

 

Liigitus:

                                       Lahustuvuse järgi                                    

Vees lahustuvad                            Vees lahustumatud    

Kõik N, Na- soola                 vt. lahustuvuse tabelit     

Kõik nitraadid                                 BaSO4↓; AgCl↓  jt.                                               

                                       Koostise järgi

Lihtsoolad                             Vesiniksoolad     

NaCl; Na2SO4                                 NaHPO4 = 2Na+ + HPO4-2

Na3PO4 = 3Na+ + PO4-3         NaH2PO4 = Na+ + H2PO4-

                                   

Keemilised omadused:

1.      sool + LEELIS = uus sool + uus alus

(vees lahustuvad)

2.      sool + HAPE = uus sool + nõrgem hape

                 

3.      sool + SOOL = uus sool + uus sool

(vees lahustuvad)

4.      sool + METALL = uus sool + vähemaktiivne metall

(vees

      lahust.)

 

ERAND! Väga aktiivsed metallid reageerivad eelistatult soola vesilahuses oleva veega, andes leelise ja see omakorda võib reageerida soolaga.

 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

 

 

2Na + ZnCL2 + 2H2O = Zn(OH)2↓ + 2NaCl + H2

2NaOH + ZnCL2 = Zn(OH)2↓ + 2NaCl

 

 

5.      karbonaadid ja nitraadid lagunevad kuumutamisel

 

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

CaCO3 = CaO + CO2

2Zn(NO3)2 = 2ZnO + 4NO2↑ + O2

       lubjakivi     põletatud lubi

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2↑ + O2

 

 

Soolade saamine:

 

1.      hape + metall = sool + H2

2.      hape + aluseline oksiid = sool + H2O

3.      hape + alus = sool + H2O

4.      hape + sool = sool + hape

5.      alus happeline oksiid = sool + H2O

6.      leelis + sool = sool + alus (↓)

7.      sool + metall = sool + metall

8.      sool + sool = sool + sool (↓)

9.      aluseline oksiid + happeline oksiid = sool

10.metall + mittemetall = sool

 

 

Soolade rahvapäraseid nimetusi:

 

NaCl - keedusool       CaCO3 –lubjakivi, marmor, kriit

NaHCO3 - söögisooda CaCO3 • MgCO3 -dolomiit

Na2CO3 - pesusooda  CaSO4 • 2 H2O – kips

Na2SO4 • 10 H2O - glaubri sool                                   Ca3(PO4)2 –fosforiit, apatiit

NaNO3 - tsiili salpeeter CaF2 – sulapagu

KNO3 -  india salpeeter                                                CuSO4 • 5H2O – vaskvitriol

AgNO3 – põrgukivi      FeSO4 • 7 H2O – raudvitriol

KMnO4 – kaaliumpermanganaat                                   FeS2 – püriit

KClO3 – Berthollet`sool                                               NH4NO3 - salmiaak

Metallid

Leidumine:

4/5 elementidest on metallid. Enamlevinud on Al, Fe, Ca, Na, K, Mg.

Ehedana leidub väheaktiivseid metalle: Cu, Hg, Ag, Au, Pt, enamuses metallidest leiduvad ühenditena maakide koostises. Maagid võivad olla oksiidsed(Fe2O3, Al2O3), sulfiidsed( Cu2S, HgS, FeS2), kloriidsed ( NaCl, KCl), karbonaatsed, …jt.sooladena.

 

Aatomi ehitus ja paiknemine per. süsteemis:

Per. süsteemis- vasakul all; väliskihis 1-3 elektroni, aatomiraadius suhteliselt suur; elektronegatiivsus suhteliselt väike; loovutavad elektrone; on redutseerijad; ühendites omandavad positiivse oksüdatsiooniastme.

 

Metalliline side:

Metallioonide ja “vabade elektronide” vaheline side.

 

Füüsikalised omadused:

Üldised: hea elektri .ja soojusjuhtivus, metalliline läige, plastilisus.

Erinevused:

1. Läige ja peegeldumisvõime (sile poleeritud pind):

 parimad peegeldusvõimelt hõbe(Ag). alumiinium(Al), kuld(Au).

Pulbrina enamus hallikas-mustad, kuid Al ja Mg on ka pulbrina läikivad.

2. Elektrijuhtivus ja soojusjuhtivus:

Parimad elektrijuhid: hõbe(Ag), vask(Cu) , alumiinium(Al). 

Kehvad:elavhõbe( Hg), plii(Pb).

Üldiselt head elektrijuhid on ka head soojusjuhid. Temperatuuri tõustes metallide elektrijuhtivus väheneb. Absoluutse nulli juures praktiliselt piiramatu elektrijuhtivus.

3. Värvus:

Mustad (raud ja tema sulamid), värvilised (kõik ülejäänud). Enamus hallikasmustad,

Cu- punakas, Au- kollakas, Zn- sinakasvalge.

4. Plastilisus:

Plastsed: Au, enamus. (1 g kullast saab tõmmata 3-4 km traati, teha 0,003 mm leht)

Haprad: antimon(Sb), mangaan (Mn)

5. Kõvadus:

Kõvad: kroom (Cr), osmium (Os), mangaan(Mn)

Pehmed: leelismetallid, plii (Pb), tina (Sn), kuld (Au)

6. Sulamistemperatuur: ( üle 1000º C –rasksulavad, alla 1000ºC – kergsulavad)

Rasksulavad: volfram (W) 3410 º, osmium (Os), kroom (Cr), raud (Fe), nikkel (Ni)

Kergsulavad: elavhõbe (Hg) -39ºC, leelismetallid

7. Tihedus:  (üle 5g/cm3 on raskmetallid, alla 5g/cm3 on kergmetallid)

Raskmetallid: Osmium (Os) 22,5 g/cm3 , plaatina (Pt), volfram (W), kuld(Au), hõbe (Ag)

Kergmetallid: liitium (Li) 0,5 g/cm3

8. Magnetiseeritavus:

ferromagneetilised: raud (Fe), koobalt (Co), nikkel (Ni)- tugevalt magneetiseeritavad

paramagneetilised: alumiinium (Al), kroom (Cr)- nõrgalt magnetiseeritavad

diamagneetilised: vask (Cu), tina (Sn)- ei magneetu, tõukuvad magnetist

 

Metallide keemilised omadused.

Metallid lihtainetena käituvad reaktsioonides alati redutseerijatena (loovutavad elektrone) ja ühendites omandavad alati positiivse laengu.

Reageerimine mittemetallidega:

Halogeenidega (tekivad fluoriidid, kloriidid, bromiidid jne.:     Ca+Cl2=CaCl2    (Ca0-2e-=Ca2+ ja 2Cl0+2e-=2Cl-)

Hapnikuga (tekivad oksiidid):                                       

2Ca+O2=2CaO

Väävliga (tekivad sulfiidid):

Ca+S=CaS

Reageerimine veega: (vt. metallide aktiivsuse rida)

Aktiivsed metallid (K-Mg) reag. külma veega, tekivad leelis ja H2

Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2

Keskm. aktiivsusega metallid reag. veeauruga, tekivad oksiid ja H2

Zn+H2O=ZnO+H2

Väheaktiivsed metallid (alates Ni-st) ei reageeri veega

Reageerimine hapetega: (vt. metallide aktiivsuse rida)

Vesinikust eespoololevad metallid tõrjuvad hapetest(v.a.HNO3 ja kontsentreeritud H2SO4) vesiniku välja:

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Reageerimine sooladega: (vt. metallide aktiivsuse rida)

Metall reageerib vees lahustuva soolaga, kui ta on aktiivsem kui soola koostises olev metall:

Zn+CuCl2=ZnCl2+Cu

Erandid:Väga aktiivsed metallid(mis reageerivad külma veega) eelistatult reageerivad soola vesilahuses oleva veega, tekitades leelise ja vesiniku ning tekkinud leelis reageerib edasi soolaga:

2Na+CuCl2+2H2O= Cu(OH)2+2NaCl+H2        

2Na+ 2H2O=2NaOH+H2         2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+2NaCl

 

Metallide saamine.

Kivimeid, mis sisaldavad tootmisväärses koguses metallide ühendeid, nimetatakse metallimaakideks.

 

Maak→rikastatud maak→metallioksiid→metall

 

 1. Maagi rikastamine: maak vabastatakse kõrvalainetest kasutades füüsikaliste omaduste erinevust.
 2. Särdamine: mitteoksiidsete maakide kuumutamine õhu juuresolekul, et saada oksiidne maak.

2PbS+3O2=2PbO+2SO2

 1. Metalli redutseerimine metallioksiidist:

 Redutseerijana kasutatakse:

a) koksi (C) (kõige odavam)

Fe3O4+4C=3Fe+4CO

            b) süsinikmonooksiidi (CO), mis tekib ka koksi kasutamisel

            Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2

            c) vesinikku (väga puhaste metallide saamiseks)

            CuO+H2=Cu+H2O

            d) alumiiniumi (aluminotermia),kui on metalli vaja toota    rasksulavast maagist

            Cr2O3+2Al=2Cr+Al2O3

 

Aktiivseid metalle saadakse sulandite elektrolüüsil:

Sulatatud keedusoolast elektrivoolu läbijuhtimisel saadakse Na:

2NaCl=2Na+Cl2

Sulatatud boksiidist saadakse elektrivoolu abil alumiiniumi:

2Al2O3=4Al+3O2

Korrosioon

Korrosioon on metallide iseeneslik hävinemine ümbritseva keskkonna mõjul. Metall oksüdeerub keskkonnas oleva oksüdeerija toimel metalliühendiks. See on energeetiliselt soodne protsess.

Korrosiooni liigid:

Keemiline korrosioon toimub kuivas gaasis kõrgel temperatuuril või mitteelektrolüüdi lahuses. Toimub metalli otsene reageerimine ümbritsevas keskkonnas oleva ainega.

3Fe + 2O2=Fe3O4    või     2Fe+3Cl2=2FeCl3

 

Elektrokeemiline korrosioon toimub elektrolüüdi lahuses ( niiske pinnas, niiske õhk, sooli sisaldavad veekogud) ja kahe erineva kontaktse metalli olemasolul (ka see tingimus enamasti täidetud).

Aktiivsem metall oksüdeerub (loovutab elektrone):  Me0-ne-=Me+n

Vähemaktiivse metalli pinnal toimub redutseerumine. Neutraalses või aluselises keskkonnas redutseerub veekiles lahustunud hapnik, happelises keskkonnas H+ .

Vigastatud tsingitud raudpleki korrosioonil on aktiivsemaks metalliks Zn, järelikult oksüdeerub Zn:   Zn0-2e-=Zn+2 .

Raua kui vähemaktiivsema metalli pinnal toimub:

happelises keskkonnas H+ redutseerumine: 2H++2e-=H2 ,

neutraalses või aluselises keskkonnas vees lahustunud hapniku redutseerumine: O2+2H2O+4e-=4OH-

 

Korrosioonitõrje:

 1. korrosioonikindlamate sulamite kasutamine (roostevaba teras)
 2. korrosioonikindlamate metallkatete kasutamine (kroomimine)
 3. mittemetalsete kaitsekatete kasut. (värvimine, lakkimine, õlitamine)
 4. protektorkaitse (aktiivsema metalli plaat ühendatakse kaitstava metallesemega)
 5. inhibiitori ehk korrosiooniaeglustaja kasutamine (NaNO2, Na3PO4, Na2CrO4 )

Sulamid

 

Sulam on kahe (või enama) metalli või metalli ja mittemetalli kokkusulatamisel või nende pulbrilise segu paagutamisel saadud materjal.

 

Sulamite omadused erinevad koostismetallide omadustest: sulamid on tavaliselt kõvemad ja madalama sulamistemperatuuriga.

 

Sulamite liigitus ehituse järgi:

 1. ühtlased sulamid e. tahked lahused- läbisegi paiknevate erinevate aatomite ühine kristallvõre
 2. ebaühtlased sulamid- erinevate koostisosade väikest kristallikeste segu

 

Tähtsamad sulamid

Rauasulamid:

Malm (Fe+üle 2% C), habras, raskesti töödeldav (pliidirauad)

Teras (Fe+alla 2% C), hästi töödeldav (mitmesugused tööriistad)

Eriterased (Fe+ mitmesugused legeerivad lisandid), eriomadustega

Roostevaba teras (+Cr), tööriistad, noad, käärid jm.

Damaskuse teras (+W+Al+Si), relvad

Samuraiteras (+Mo), mõõgad,

Hadfieldi teras (+ üle 12 % Mn), seifid, trellid, roomikud)

Rootsi terased (+V), tööriistad, autoteljed,-vedrud, zilett

Vasesulamid:

Pronks (+Sn), skulptuurid, medalid, seadmed

Messing e. valgevask (+Zn), veekraanid, masinaosad, vaskpillid

Uushõbe (+Ni+Zn), ehted, lusikad, kellaosad, metallraha

Melhior  (+Ni+Fe+Mn), mündid, ehted, lauatarbed

Alumiiniumisulam: Duralumiinium(+Mg+Mn+Cu),

(kerge ja tugev),lennukiehitus

Elavhõbedasulam e. amalgaam: hõbeamalgaam (+Ag), kasut. hammaste plombeerimisel

Keemilise reaktsiooni kiirus

 

Keemilise reaktsiooni kiirust iseloomustab ainete konsentratsiooni muutus ajaühikus.

 

Keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavad tegurid:

1.    reageerivate ainete iseloom (aktiivsemad reageerivad kiiremini)

2.    regeerivate ainete kokkupuute pind (mida suurem seda kiirem)

3.    ainete konsentratsiooni mõju (mida suurem seda kiirem)

4.    temperatuuri mõju (temperatuuri tõstmisel 10 kraadi võrra reaktsiooni kiirus kasvab 2-4 korda)

5.    rõhu mõju gaasiliste ainete puhul (rõhu tõstmine suurendab gaasiliste ainete konsentratsiooni, järelikult ka kiirust)

6.    katalüsaatorid – ained, mis suurendavad reaktsiooni kiirust ning mille koostis ja kogus jääb reaktsiooni lõpus samaks. (ensüümid on biokatalüsaatorid)

 

 

Keemiline tasakaal

 

Reaktsioonid, mis kulgevad ainult ühes suunas ja lõpuni, on pöördumatud reaktsioonid. Reaktsioonid, mis kulgevad mõlemas suunas ja ei kulge lõpuni vaid mingi tasakaalu olekuni on pöörduvad reaktsioonid.

 

Keemiline tasakaal on pöörduva reaktsiooni olek, mille korral päri- ja vastassuunaliste reaktsioonide kiirused on võrdsed.

 

Keemilist tasakaalu saab nihutada kontsentratsiooni, temperatuuri ja rõhku (gaaside puhul) muutes.

Le Chatelier printsiip: Keemiline reaktsioon töötab alati vastu tekitatud muutusele.

Kui meie temperatuuri tõstame, püüab reaktsioon seda alandada: st nihkub selles suunas, kus energiat neelatakse.

·       Lähteainete kontsentratsiooni suurendamisel nihkub tasakaal saaduste tekke suunas (saadusi tekitades lähteained reageerivad ära, sellega nende kontsentratsioon väheneb), vähendamisel lähteainete suunas.

·       Saaduste kontsentratsiooni suurendamisel lähteainete tekke suunas, vähendamisel saaduste tekke suunas.

·       Temperatuuri tõstmisel nihkub tasakaal endotermilise protsessi suunas, alandamisel eksotermilise protsessi suunas. (kui pärisuunaline reaktsioon on eksotermiline, siis vastas suunaline endotermiline jvp)

·       Rõhu tõstmisel nihkub tasakaal väiksema gaasi moolide arvu suunas, alandamisel suurema gaaside mooli arvu suunas.

(kui võrrandi mõlemal poolel on gaaside, moolide arv võrdne, siis rõhu muutmine mõju ei avalda)Mittemetallid

Mittemetallide võrdlev iseloomustus.

 

Aatomi ehitus:

Väliskihil 4-8 e-. Mittemetallilised omadused kasvavad liikudes perioodis vasakult paremale ja rühmas alt üles. Samas suunas kasvab ka elektronegatiivsus (e- sidumise võime) ja väheneb aatomiraadius. Mittemetallid võivad elektrone nii liita kui ka loovutada vastavalt reaktsioonipartnerile. ( F ainult liidab)

 

Füüsikalised omadused: (erinevused suured)

Olek: tahke (S, Si, C, P, I2), vedel(Br2),

gaasiline (H2, O2, N2, Cl2, F2, väärisgaasid)

Värvused: S-kollane, P-punane või valge, I2-hallikasmust,

Br2- punakaspruun, Cl2-rohekaskollane

Halvad elektrijuhid (v.a. grafiit)

Halvad soojusjuhid (v.a. vesinik, teemant)

Mõned madala st°-ga, pehmed: väävel (molekulvõrega)

Mõned väga kõrge st°-ga, väga kõvad: teemant (aatomvõrega)

 

Allotroopia: üks element mitme lihtainena.

Hapnik: monohapnik O, dihapnik (tavaline) O2, osoon O3

Süsinik: teemant, grafiit, karbüün, fullereen

Väävel: rombiline, monokliinne, plastiline

 

Keemilised omadused:

Reag. metallidega: (metall-redutseerija, mittemetall- oksüdeerija)

Mg + Cl2= MgCl2 ; 2Mg+O2=2MgO ; Mg+S=MgS

Reag. mittemetallidega: (aktiivsem mittemetall on oksüdeerijaks)

Vesinikuga: (vesinik-redutseerija, teine mittemetall-oksüdeerija)

H2+Cl2=2HCl; 2H2+O2=2H2O; H2+S=H2S; 3H2+N2=2NH3

Hapnikuga: (enamuses on O2 oksüdeerijaks, v.a. reag. fluooriga)

S+O2=SO2 C+O2=CO2 2C+O2=2CO

Reag. liitainetega:

Veega: Cl2+H2O=HClO+HCl 2F2+2H2O=4HF+O2 (põleb vees)

Halogeniididega: 2NaCl+F2=2NaF+Cl2 NaF + Cl2

 

Vesinik. H2

 

H+1/ 1) 1s1 H:H

Isotoobid on elemendi teisendid, milles prootonite arv on sama, aga neutronite arv on erinev; seega ka massiarv erinev.

Vesiniku isotoobid:

Tavaline vesinik ehk prootium: Prootoneid 1, neutroneid 0, nende masside summa e.massiarv seega 1.

Raske vesinik e. deuteerium (D):

p+ on 1, n0 on 1, massiarv 2.

Üliraske vesinik e. triitium (T): p+ on 1, n0 on 2, massiarv 3.

 

 

Vesiniku leidumine.

≈ 75% Päikese ja tähtede massist.

Kuna H2 on väga kerge, siis Maa gravitatsioon ei suuda teda kinni hoida. Vähesel määral leidub vulkaaniliste gaaside ja naftagaaside koostises.

Vesiniku füüsikalised omadused.

Värvusetu, lõhnatu, maitsetu, kõige kergem gaas. Vees lahustub väga halvasti (hästi pallaadiumis). Väga madal keemistemperatuur.

Vesiniku kasutamine:

Vesinikuenergeertika:2H2+O2=2H2O (ΔH<0),eksoterm.

Kütuselemendid, kasutatakse kosmoslaevades.

Raketikütusena.

Redutseerijana metallimaakidest metalli saamisel.

Ammoniaagi (NH3) tootmisel.

 

 

Vesiniku keemilised omadused.

Tavatingimustel väheaktiivne.Kõrgemal temperatuuril 1.) H2 on tavaliselt redutseerija (H0 -1e-= H+1) :

H2+Cl2=2HCl

H2+S=H2S

3H2+N2=2NH3

H2+CuO=Cu+H2O

2.) Aktiivsete metallidega reageerides on aga

H2 oksüdeerija (H0 +1e-= H-1) :

2Na+H2=2NaH (naatriumhüdriid)

Ba+H2=BaH2 (baariumhüdriid)


Vesiniku saamine.

1.) laboratoorselt: Zn+2HCl=ZnCl2+H2

2.) tööstuses:a)veeauru juhtimisel üle hõõguvate süte:

C+H2O = CO+ H2↑(H2 eraldatakse sügavjahutamisel)

b) maagaasist: CH4+H2O=CO+3H2

3.) väga puhast H2 saadakse vee elektrolüüsil:

2H2O→2H2 ↑+O2

Katoodil eraldub vesinik ja anoodil eraldub hapnik.Halogeenid. VII A rühm: F2 ,Cl2 ,Br2 ,I2 .

Aatomi ehitus.

7e- välisel kihil: ns2 np5 , 1 paardumata e- (1 side)

Min. o.-a. –I, maksimaalne o.-a +VII

(va.F, mis kunagi ei loovuta ühtki elektroni).

Aatomiraadius kasvab rühmas ülalt alla, seega väheneb e- sidumise võime (elektronegatiivsus) ja väheneb mittemetallilisus. Kõik halogeenide molekulid on kahe aatomilised: F2 ,Cl2 ,Br2 ,I2 .


Füüsikalised omadused:

Kõik mürgised.Rühmas ülalt all kasvab tihedus, st0,kt0 tõuseb, värvus tumeneb.

F2 helekollane mürgine gaas

Cl2 rohekaskollane mürgine gaas

Br2 punakaspruun mürgine vedelik

I2 mustjas metalse läikega mürgine tahke aine.

I2 sublimeerurumisel tekib lilla joodi aur.

Mittepolaarsete ainetena vees lahustuvad halvasti.Halogeeniuhendite leidumine looduses.

Ainult ühenditena ( kuna väga aktiivsed).

F- sulapaona CaF2 koos fosforiidiga

Cl- merevees ja ka lademetena NaCl, KCl.

Br- vähesel määral merevees(≈300 Χ vähem kui Cl-)

I- haruldane võrreldes teiste halogeniididega, leidub vetikates.


Biotoime:

Kuni 1 mg F- liitris vees aitab vältida kaariese teket, rohkem kui 1 mg F- liitris vees aga tekitab fluoroosi. Suuremas koguses aga põhjustab mälukaotust ja ükskõiksust ohu suhtes.

NaCl (≈200g inimorganismis) hoiab osmootset rõhku. 2-5g NaCl päevas normaalne (300g korraga-tapab). Struuma vältimiseks lisatakse NaI keedusoolale.

NaBr kasutatakse meditsiinis rahustina.Halogeenide saamine.

F2 ja Cl2 saadakse põhiliselt(NaF,NaCl) elektrolüüsil:

Sula 2NaCl→katoodil 2Na + anoodil Cl2 või

2NaCl+2H2O→katoodil H2+ anoodil Cl2↑ +2NaOH

 

Laboratoorselt saadakse Cl2 kaaliumpermanganaadi ja soolhappe vahelisel reaktsioonil:

2 KMnO4+16 HCl→2 KCl+ 2 MnCl2 +5Cl2 + 8 H2O

 

Br2 ja I2 saadakse bromiididest ja jodiididest Cl2-ga:

2NaBr + Cl2→2NaCl+ Br2

2NaI + Cl2→2NaCl+ I2

 

Halogeenide keemilised omadused.

Halogeen= soola tekitaja.

1.      Reageerimine metallidega:

2 Fe+ 3 Cl2 → 2 FeCl3

2. reageerimine mittemetallidega

(F2 –ga ei reag. ainult N2 , He, Ar)

C+2F2 →CF4

H2 –ga tekivad gaasilised vesinikhalogeniidid, mis vees lahustades annavad vesinikhalogeniidhapped:

H2+ Cl2→ 2HCl ↑ → lahustada vees→ soolhape

3.    reageerimine halogeniididega

Aktiivsem halogeen tõrjub vähemaktiivsema halogeeni halogeniidist välja:

Cl2 +2NaBr=2 NaCl + Br2

4.    reageerimine veega:

F2 + H2O = 2 HF+ O2

Cl2 + H2O = HCl+ HClO

HClO=HCl+O

Monohapnik on desinfitseeriva ja pleegitava toimega.Hapnik.

O +8 / 2)6) 1s22s22p4 2 paardumata e-, O=O

Levinuim element:(≈45% maakoore massist on O,

≈90% vee massist on O, ≈20% õhust on O2 .)

O2 tekib fotosünteesil: 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2

O2 kasutatakse oksüdeerumiseks (hingamiseks, kõdunemiseks, põlemiseks jne.


Allotroopsed teisendid:

O monohapnik : väga tugev oksüdeerija ja ebapüsiv.

O+O=O2 O2+O=O3

O2 dihapnik (tavaline hapnik): tavatingimustes suhteliselt väheaktiivne, kõrgemal t0-l tugev oksüdeerija.

Värvusetu, lõhnatu ja maitsetu gaas. Vees lahustub vähesel määral.

O3 trihapnik e. osoon: iseloomuliku terava lõhnaga sinaka värvusega mürgine gaas. Tekib äikse ajal, elektrimasinate töötamisel, päiksekiirguse toimel. Vähesel määral kasulik.

Kasutatakse vee osoneerimisel: O3=O2 + O

Tekkiv monohapnik hävitab baktereid.

Maad ümbritsev osoonikiht kaitseb elu Maal liigse UV- kiirguse eest. Freoonid on tekitanud ohtlikke osooniauke.Hapniku saamine.

Hapnikku sisaldavate ühendite lagundamisel:

1)   Vesinikperoksiidi lagundamisel( katal. MnO2)

2 H2O2 = 2 H2O + O2

 

2) Vee elektrolüüsil:

2 H2O = katoodil 2H2 + anoodil O2

 

3) Kaaliumsalpeetri lagundamisel:

2 KNO3 =2 KNO2 + O2

 

4) Bertholle`t soola (kaaliumkloraadi) lagundamisel:

2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

 

5) Kaaliumpermanganaadi lagundamisel:

2 KMnO4 = K2MnO4 +MnO2 + O2

 

6) Vedela õhu fraktsioneerimisel saadakse gaasiline lämmastik (kt0 -1960C) ja vedel hapnik (kt0 -1830C).Vesi. H2O

 

Tähtsaim H ja O ühend.

¾ Maa pinnast kaetud veega.

 

Vee erandlikud omadused on tingitud molekulidevahelistest vesiniksidemetest:

kt0 =1000C, st0 = 00C (lisasidemete lõhkumiseks tuleb kulutada rohkem energiat) .

 

ρ= 1g/cm3=1kg/dm3=1000kg/m3 ,

Vee tihedus on maksimaalne +40C juures(dimeerid paiknevad kõige tihedamini).

ρjäävee (jää tetraeedriline ehitus hõre)

 

Suur soojusmahtuvus : soojenemisel osa H-sidemeid katkeb, seega soojust neeldub; jahtumisel tekivad uued H-sidemed ja seega soojust vabaneb.

 

Vesinikperoksiid. H2O2 ( O-I)

 

Tugev oksüdeerija.

Vesinikperoksiidi lahust kasutatakse pleegitamisel.

Üle 2-3% -line lahus on söövitava toimega.

 

Ebapüsiv. Laguneb kergesti päiksevalguse või katalüsaatori (MnO2 ) mõjul.

2H2O2 =2H2O + O2

 

 

S keemilised omadused.

 

S kui oksüdeerija reageerib redutseerijatega:

S0+2e- =S-II

 

1) reag. metalliga: S+Hg = HgS

 

2) reag. vesinikuga: S+H2 = H2S

 

 

S kui redutseerija reageerib oksüdeerijatega:

S0-6e-=S+VI või S0 -4e- =S-IV

 

1) reag.halogeeniga : S+3F2 = SF6

 

2) reag.hapnikuga: S+O2 = SO2

 

3) reag. konts. H2SO4 –ga:

 

S+2 H2SO4 = 3SO2 + 2H2OH2S keemilised omadused.

 

H2S kui redutseerija reageerib oksüdeerijatega.

(S-i minimaalne o.-a saab reaktsioonide käigus vaid suureneda)

S-II –ne-

 

1)      reag. halogeeniga:

 

H2S +Cl2 = 2HCl+S

 

2)      põlemine hapnikus :

 

2H2S+3O2= 2SO2 +2H2O

 

3)      reag. konts. H2SO4 –ga:

 

H2S+ H2SO4 = S+ SO2 +2H2O

 

 

H2S saamine.

 

1)   laboris ( sulfiid + hape):

 

FeS +2HCl= H2S +FeCl2

 

2) tööstuses: H2+S = H2S